Try PrimeNewUpload

Note for Mechanical Vibration - MV by Abhishek Apoorv