Try PrimeNewUpload

Note for Computational Method - CM by Abhishek Apoorv