Try PrimeNewUpload

Note for ANALYTICAL INSTRUMENTATION - AI by Abhishek Apoorv