Note for Ubiquitous Computing - UC By Nandu Kumar Singh