Try PrimeNewUpload

Note for ENGINEERING PHYSICS - EP by Manju V V Shetty