Note for ENGINEERING PHYSICS - EP by Manju V V Shetty

of Visvesvaraya Technological University Regional Center Bengaluru