Try PrimeNewUpload

Note for Thermodynamics - TD By Satya Prakash Kar