Try PrimeNewUpload

Note for Thermodynamics - TD By Birjesh Yaduvanshi