Try PrimeNewUpload

Note for ENGINEERING PHYSICS - EP by Koustav Bhattacharyya