Try PrimeNewUpload

Note for Surveying-2 - S-2 by Kasi srinivas Ganji