×
Don’t watch the clock; do what it does. Keep going.
--Your friends at LectureNotes
Close

Note for Business Management Information System - BMIS By Trung Nguyen

  • Business Management Information System - BMIS
  • Note
  • 13 Views
  • Uploaded 1 year ago
0 User(s)
Download PDFOrder Printed Copy

Share it with your friends

Leave your Comments

Text from page-1

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC HÀNH VI TỔ CHỨC Mục tiêu của môn học: Sau khi học xong môn hành vi tổ chức, học viên phải nắm được những vấn đề sau: Giải thích được mô hình hành vi tổ chức với các biến phụ thuộc và các biến độc lập. Tìm hiểu các yếu tố liên quan đến cấp độ cá nhân như đặc tính tiểu sử, khả năng, tính cách, học tập, nhận thức, giá trị, thái độ, sự hài lòng và động viên đã ảnh hưởng như thế nào đến các hành vi trong tổ chức. Giải thích được những ảnh hưởng của các biến trong cấp độ nhóm như mô hình hành vi nhóm, truyền thông, lãnh đạo, quyền lực và mâu thuẫn đến kết quả công việc và sự hài lòng của nhóm. Nêu lên những tác động của cơ cấu tổ chức và văn hóa tổ chức đến những hành vi mà nhà quản trị quan tâm. Yêu cầu của môn học Số đơn vị học trình: 3 Các kiến thức cơ bản cần học trước: Quản trị học. Hình thức giảng dạy của môn học: giảng lý thuyết kết hợp với thảo luận tình huống theo từng nội dung. Tài liệu tham khảo chính : Hướng dẫn học tập môn Hành vi tổ chức, Tạ Thị Hồng Hạnh. Tài liệu lưu hành nội bộ của Đại Học Mở bán công Tp. Hồ Chí Minh Tài liệu tham khảo : Hành vi tổ chức, Nguyễn Hữu Lam, NXB Giáo dục 1999. Nội dung môn học Môn học được kết cấu thành 9 chương với nội dung từng chương như sau: Chương I: NHẬP MÔN HÀNH VI TỔ CHỨC Mối liên hệ giữa hành vi tổ chức với công việc của nhà quản lý Khái niệm về hành vi tổ chức Phân tích mô hình hành vi tổ chức Những thách thức và cơ hội đối với môn hành vi tổ chức Những đóng góp của các môn học khác cho lĩnh vực nghiên cứu hành vi tổ chức Mục tiêu: Định nghĩa hành vi tổ chức Tìm hiểu mô hình nghiên cứu hệ thống của môn học

Text from page-2

Liệt kê những thách thức và cơ hội đối với nhà quản lý khi áp dụng các khái niệm hành vi tổ chức. Xác định những đóng góp từ các lĩnh vực nghiên cứu hành vi đến môn học Số tiết dự kiến: 5 tiết Phương pháp dạy và học: giảng lý thuyết trên lớp Phần I: CẤP ĐỘ CÁ NHÂN Chương II CƠ SỞ CỦA HÀNH VI CÁ NHÂN Đặc tính tiểu sử Khả năng Tính cách Học tập Mục tiêu Tìm hiểu những đặc tính tiểu sử quan trọng để dự báo hành vi Xác định hai dạng khả năng tương ứng với những công việc trong xã hội Giải thích các yếu tố ảnh hưởng đến tính cách và mối liên hệ giữa tính cách với công việc. Tóm tắt ba lý thuyết học tập để hiểu rõ hơn về những thay đổi hành vi của cá nhân. Phân biệt những hình thức củng cố và ứng dụng của các hình thức này đến việc định hình hành vi trong tổ chức. Số tiết dự kiến: 5 tiết Phương pháp dạy và học: giảng dạy lý thuyết kết hợp với thảo luận nhóm. Chương III NHẬN THỨC, GIÁ TRỊ, THÁI ĐỘ VÀ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC Nhận thức Nhận thức và quá trình nhận thức Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình nhận thức Lý thuyết quy kết Những hạn chế trong phán xét người khác Mối liên hệ giữa nhận thức và ra quyết định cá nhân Giá trị

Text from page-3

Định nghĩa về giá trị và tầm quan trọng của giá trị Nguồn gốc của hệ thống giá trị Các dạng giá trị Những giá trị của các nền văn hóa khác nhau Thái độ Khái niệm Các loại thái độ Lý thuyết bất hòa nhận thức Hài lòng trong công việc Đo lường sự hài lòng trong công việc Các nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng trong công việc Ảnh hưởng của hài lòng đến hành vi tổ chức Mục tiêu Trình bày nhận thức, quá trình nhận thức và các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức Giới thiệu về lý thuyết quy kết và ảnh hưởng của lý thuyết này đến nhận thức Xác định những sai lệch trong nhận thức Trình bày mối liên hệ giữa nhận thức và ra quyết định Giải thích hệ thống giá trị của mỗi cá nhân Mô tả ba thái độ chủ yếu liên quan đến công việc Trình bày mối liên hệ giữa thái độ và hành vi Giải thích nhưng nhân tố góp phần vào sự hài lòng trong công việc Tìm hiểu mối liên hệ giữa sự hài lòng trong công việc và hành vi Số tiết dự kiến: 5 tiết Phương pháp dạy và học: giảng lý thuyết trên lớp Chương IV ĐỘNG VIÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG Khái niệm về động viên Các lý thuyết động viên Lý thuyết bậc thang nhu cầu của Maslow Lý thuyết X, Y Lý thuyết hai nhân tố Lý thuyết ERG Lý thuyết McCelland

Text from page-4

Lý thuyết thiết lập mục tiêu Lý thuyết kỳ vọng Lý thuyết công bằng Ứng dụng của các lý thuyết động viên vào công tác quản lý Mục tiêu: Giới thiệu về động viên và quá trình động viên Mô tả các lý thuyết động viên đầu tiên và đương thời về nhu cầu Trình bày lý thuyết kỳ vọng và ứng dụng vào các hình thức khen thưởng của tổ chức. Giải thích lý thuyết mục tiêu và trình bày những đặc điểm của mục tiêu khi thiết lập. Nêu lên ứng dụng của lý thuyết công bằng trong thực tế Số tiết dự kiến: 5 tiết Phương pháp dạy và học: giảng lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm. Phần II CẤP ĐỘ NHÓM Chương V CƠ SỞ HÀNH VI NHÓM Định nghĩa về nhóm và lý do hình thành nhóm Các giai đọan hình thành nhóm Mô hình hành vi làm việc nhóm Ra quyết định trong một nhóm Mục tiêu Phân biệt giữa nhóm chính thức và nhóm không chính thức Tìm hiểu mô hình phát triển của nhóm Xác định những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hành vi nhóm Trình bày những điểm mạnh yếu của việc ra quyết định theo nhóm Tìm hiểu hiệu quả của các kỹ thuật ra quyết định Số tiết dự kiến: 5 tiết Phương pháp dạy và học: giảng lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm Chương VI TRUYỀN THÔNG TRONG NHÓM VÀ TRONG TỔ CHỨC Truyền thông là gì? Lựa chọn kênh truyền thông Các yếu tố cản trở quá trình truyền thông

Lecture Notes