Try PrimeNewUpload

Note for Control System - CS by Tishya Chakraborty