Try PrimeNewUpload

Note for Python Programming - PY By ganesh kavhar