Note for VHDL Programming - VHDL by sravya jayanthi