Try PrimeNewUpload

Note for Probability - P by Avishek Senapati